BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

October 2020

Download the latest version of our
General Terms and Conditions BDSMarkets

GENERAL RISK DISCLOSURE

September 2020

Download the latest version of our
General Risk Disclosure BDSMarkets

PAMM ACCOUNT AGREEMENT

September 2020

PAMM Account Agreement BDSMarkets

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

September 2020
Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

SPECIAL POWER OF ATTORNEY TERMS AND CONDITIONS

September 2020

Download the latest version of our
SPOA T&C

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.