BDSwiss

Legal Documents

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDS Markets

September 2020

Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY – BDS Markets

September 2020

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy_BDSMarkets

AML/KYC POLICY – BDS Markets

JULY 2020

Download the latest version of our
AML/KYC Policy_BDSMarkets

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.